Вспоминаем об артисте Юрие Черницком

Вспоминаем об артисте Юрие Черницком
Об артисте Юрие Михайловиче Черницком говорят его коллеги
http://astrakult.ru/yurij-chernitskij-akter-kotorogo-nevozmozhno-zabyt/